• Suomi
  • English

Verkko-opiskelu on nyt trendikästä – puhtia liiketoimintaan ja omaan hyvinvointiin

Usein yrittäjillä on niin kiire juosta polkupyörän vieressä, ettei ole aikaa hypätä satulaan. Tunnistatko ilmiön? Yrittäjä pyörittää usein valtavaa palettia, jossa tarvitaan oman yrityksen sisällöllistä osaamista, talous- ja viestintäosaamista, johtamis-, ennakointi-, myynti- ja hyvinvointiosaamista ja paljon muuta. Puute yhdessä palasessa vaikuttaa helposti muihin yrityksen osa-alueisiin. Siksi pysähtyminen oman osaamisen ja tekemisen äärelle kannattaa.

Takana on päivät, jolloin koulutus päättyi lukion tai yliopiston jälkeen. Nyt useimmat ammatit edellyttävät jatkuvaa uuden oppimista. Elinikäisen oppimisen edistäminen on myös yrittäjille menestyksen ja hyvinvoinnin edellytys. Oppimista voi ajatella myös harrastuksena, joka palvelee sekä yritystoimintaa että henkilökohtaista elämää. Verkko-opinnot ovat ratkaisu henkilölle, joka ei pysty sitoutumaan ja olemaan tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, vaan haluaa priorisoida vapauden muun toiminnan edelle.

Verkko-opinnot auttavat ongelmissa

Verkko-opintoja tehdään oppimisympäristössä, joka on paikka tai yhteisö, jossa ihmisillä on käytössään erilaisia oppimisresursseja. Näiden resurssien avulla ihmiset voivat oppia ymmärtämään erilaisia asioita ja kehittämään mielekkäitä ratkaisuja käytännön ongelmiin. Parhaassa tapauksessa apuna matkalla on verkko-opettaja, jolla on pedagogin koulutus.

Tiesitkö, että pedagogiikka tulee sanasta paidagogos, joka oli muinaisessa Kreikassa lapsia kouluun vieneen ja koulusta hakeneen orjan nimitys? Pedagogiikka on siis oppijan saattamista oppimaan tärkeän tiedon äärelle.

Verkko-opettaja hahmottaa kurssille oppimistavoitteet ja verkkopedagogiikka on työväline verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Usein verkkopedagogiikan pohjalla ovat ongelmalähtöisyys ja ongelmalähtöinen oppiminen, tutkiva oppiminen tai case-työskentely. Verkko-opettaja herättää mielessä konflikteja, haastaa ajattelemaan sekä laajentaa ajattelua uudella tavalla. Parhaassa tapauksessa keskustelut opettajan tai muiden koulutettavien kanssa rikastavat ajattelua. Mikroyrittäjyyden verkko-opinnoissa ratkotaan käytännön yritystoiminnan haasteita.

Yrittäjä on usein monessa mukana ja rooleja on useita. Tämä asettaa kovan paineen osaamisten kehittämiselle. Osaamistasoja nostamalla stressitaso ja epävarmuus laskee. Hyvä ratkaisu on joustavat mikroyrittäjyyden verkkokoulutukset.

Verkko-opiskelu kannattaa ja kasvaa

Siirtyminen perinteisestä luokkahuonekoulutuksesta verkkokoulutusmalliin alkoi jo kaksi vuosikymmentä sitten, silti merkittävin kasvu verkko-oppimisessa koulutusalalla tapahtuu juuri nyt. Verkko-oppimisen avulla voidaan tyydyttää nykyajan ihmisten monia tiedonhankinta- ja oppimistarpeita, joita liittyy joustavuuteen, kustannustehokkuuteen, käyttömukavuuteen ja koulutuspalveluiden saatavuuteen ajasta ja paikasta riippumatta.

Jo ennen koronaviruspandemiaa verkkokoulutustarjonta laajeni vauhdikkaasti, mutta vuosi 2020 moninkertaisti verkkokoulutustarjonnan. Global Marketing Insights selvityksen mukaan verkkokoulutusmarkkinat saavuttavat 375 miljardia dollaria vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaa paljon uusia mahdollisuuksia yrityskoulutuksille ja yrittäjille uusia toimivia tapoja opiskella.

Minkälaisia ratkaisuja on tarjolla ja mitkä ovat alan trendit tällä hetkellä?

Mobiilioppiminen

Mobiilikäytön lisääntyminen ulottuu voimakkaasti koulutukseen ja oppimiseen. Oppimateriaalien pitää olla saavutettavissa milloin vain ja kaikilla laitteilla. Koulutusten tarjoajan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että liikkuvien oppijoiden tarpeiden tyydyttämiseksi on erittäin tärkeää rakentaa kursseja myös mobiilikäyttäjiä ajatellen.

Joustavuus antaa oppijoille parhaan kokemuksen riippumatta siitä, millä laitteella he pääsevät opetukseensa. CNBC: n julkaisemassa selvityksessä todetaan, että vuoteen 2025 mennessä lähes 3/4 ihmisistä käyttää Internetiä vain älypuhelimillaan.

Mikro-oppiminen

Mikro-oppiminen on syntynyt uuden sukupolven oppijoiden tai kiireisten yrittäjien tarpeista. Mikrokurssit palvelevat henkilöitä, joilla on niukasti aikaa opiskeluun ja joiden keskittymiskyky ei ole välttämättä kovin suuri. Jotta opiskelijat voisivat omaksua tiedon tehokkaammin, on välttämätöntä, että sisällöt on räätälöity kiinnostavaksi paketiksi ja omaksuttavissa nopeudella, joka vastaa ihmisten kykyä keskittyä. Oppimateriaaleissa painottuvat yhä enemmän design, tarinallisuus ja usein myös pelillisyys. Viihde ja opiskelu ovat yhä lähempänä toisiaan.

Mikro-oppiminen parantaa sitoutumista oppimiseen sekä nopeuttaa osaamisen kehitystä. Käytännössä mikrokurssit voivat olla nopeita ratkaisuja käytännön ongelmiin. Se auttaa myös vähentämään mikroyritysten koulutuskustannuksia, kun halutaan saada parhaat ratkaisut nopeasti henkilöstön kehittämiseen.

Trendikkäät verkkokurssit suoritetaan ajasta ja paikasta riippumattomasti, myös mobiililaitteilla ja sisällöt koukuttavat oppijaa. Sisältö voi myös olla koottu mikrokursseista, joista muodostuu isompia kokonaisuuksia.

Vertaisoppiminen trendinä

Erään Linkedin -artikkelin mukaan työelämän vuorovaikutus- ja pehmät taidot, kuten luovuus, analyyttinen päättely ja neuvottelutaidot olivat tärkeimpiä kehityskohteita yrityksissä vuonna 2020. Nyt yrityksillä on tavoitteena järjestää yhä enemmän verkkomentorointia sekä vertaisoppimista, joilla saadaan tehokkaita oppimistuloksia. Jatkossa suuri osa tärkeistä työelämätaidoista opitaan yhä enemmän vertaisverkostoissa ja työtovereiden luomien oppisisältöjen ja erilaisten virtuaalisten foorumien avulla.

Lisäksi tulevaisuudessa hyödynnetään yhä enemmän myös uusia tapoja oppia ottamalla käyttöön AR (augmented reality), VR (virtual reality) ja MR (mixed reality). Suuri osa oppijoista haluaa, että tiedot näytetään ja koetaan, lukemisen sijaan. Näille opiskelijoille täydennetty todellisuus, virtuaalitodellisuus ja sekoitettu todellisuus ovat tehokas tapa tarjota mielekäs oppimiskokemus.

Käyttäjien luomaa sisältöä

Käyttäjien luoma sisältö eli UGC (user generated content) on suuntaus, jonka monet suuryritykset ovat jo toteuttaneet. Yritysten ulkopuolisten toimittajien käyttö verkko-opintosisällön luomisessa on jo huomattavasti vähentynyt. Tämä kehitys tulee jatkumaan edelleen ja tarve räätälöidyille koulutusratkaisuille kasvaa.

Käyttäjälähtöinen tapa järjestää koulutus tulee olemaan entistä tärkeämpää. Tämän trendin mahdollistaa teknologinen kehitys ja edullisten ICT -ratkaisujen tuomat yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuudet. Verkkokoulutuksissa käytetään jo nyt paljon vertaisarviointia ja yhteistä tiedontuottamista.

Tietoon perustuvat prosessit

Tieto ja tiedolla johtaminen vaikuttavat yhteiskuntaan monin eri tavoin. Viime vuosina olemme nähneet datan vaikuttavan yksilöihin ja yrityksiin. Yksi esimerkki on GDPR-asetus, joka on vaikuttanut kaikkiin, jotka tekevät työtä tietoverkkojen avulla. Mahdollisuus kerätä ja analysoida dataa, tekee entistä tärkeämmäksi sen, että verkko-opiskelijoiden tietoja suojataan. Verkko-oppimisalustat keräävät paljon analytiikka ja tietoa oppijoista, joita voidaan hyödyntää opiskelumateriaalien suunnittelusta erilaiseen päätöksentekoon.

Tulevaisuudessa opiskelijoita voi myös ohjata tekoäly. Opiskelijoilla voi näin olla henkilökohtaiset tekoälyohjaajat, jotka auttavat heitä ympäri vuorokauden. Lisäksi oppimisalusta voi tarjota automaattisesti käyttäjälle sopivia kursseja henkilön aiemmin suoritettuihin kursseihin ja muuhun dataan perustuen.

Suuri osa oppijoista haluaa, että tiedot näytetään ja koetaan, lukemisen sijaan. Näille opiskelijoille täydennetty todellisuus, virtuaalitodellisuus ja sekoitettu todellisuus ovat tehokas tapa tarjota mielekäs oppimiskokemus. Tällä hetkellä videot ja podcastit auttavat kiireisiä oppijoita tavoitteissa.

Täsmäosaamista ja apua mikroyrittäjyyden verkko-opinnoista

TVuosi on nyt takana Oulun yliopiston mikroyrittäjyyden verkko-opinnoissa. Kymmenen kurssia on saatu valmiiksi ja yhdestoista alkaa ihan pian. Kaikki kurssit on tehty mikroyrittäjien tarpeisiin vankan tutkimustiedon sekä vertaiskokemusten pohjalta. Yhdistämme kiinnostavia materiaaleja: videoita, podcasteja sekä yrittäjien tarinoita tutkimustietoon. Useimmat kurssimme toteutetaan ns. nonstoppina eli voit ilmoittautua kurssille milloin vain ja suorittaa kurssin omassa tahdissa. Oppimisympäristönä meillä on Moodle, joka on kaikissa kursseissa rakennettu samaan formaattiin käyttäjäkokemuksen helpottamiseksi.

Verkko-opiskelun trendit haastavat myös meidät kehittymään ja kehittämään yliopisto-opintoja yhä vuorovaikutteisemmaksi, käyttäjälähtöisemmäksi ja viihteellisemmäksi. Meillä tärkeintä on se, että ratkomme yrittäjyyteen liittyviä haasteita ja autamme yrittäjiä menestymään. Tähän antaa pohjaa paitsi opettajien oma yrittäjyystutkimus, myös koulutuspäällikkö Päivi Lohikosken ja uuden mikroyrittäjyyden ohjelmajohtaja Marko Matalamäen oma yrittäjätausta. Teemme työtä yrittäjälähtöisesti ja yrittäjämäisesti, vaikka olemmekin osa yliopistoa.

Vahva yrittäjä -kurssi alkaa taas

Toukokuun kolmantena päivänä alkaa Vahva yrittäjä – osaamisilla ja voimavaroilla tulosta mikroyrityksiin -kurssi jo toista kertaa. Tällä kurssilla opitaan tunnistamaan omat arvot ja tavoitteet yrittäjänä. Yllättävän monessa yrityksissä arvoja ei olla pohdittu tai jos onkin, niin yritystä ei välttämättä johdeta arvopohjaisesti. Arvojohtaminen näkyy kaikessa mitä tehdään ja se tuntuu myös asiakaskokemuksessa.

Lisäksi Vahva yrittäjä -kurssilla opitaan ennakoimaan tulevaisuutta, tutustutaan megatrendeihin ja yritysvastuun käsitteisiin sekä tutustutaan osaamisen ja tiedolla johtamisen periaatteisiin. Yrittämisestä virtaa! – yrittäjän terveydenedistämissuositukset ovat myös osa tämän kurssin monipuolista tarjontaa.

Vahva yrittäjä – osaamisilla ja voimavaroilla tulosta mikroyrityksiin -kurssi alkaa 3.5.2021 jo toista kertaa.

Lisää tietoa kiinnostavista kursseistamme löytyy sekä Oulun yliopiston JOY -sivustolta että

Kerttu Saalasti Instituutin nettisivuilta. Tervetuloa mukaan!

Kirjoittaja Päivi Lohikoski, koulutuspäällikkö, Kerttu Saalasti Instituutti

Comments are closed.