• Suomi
  • English

Valtakunnalliselle organisaatiorajat ylittävälle yrityskehittäjien vertaisverkostolle on tarvetta ja kysyntää

 

Kunnissa, kaupungeissa ja oppilaitoksissa on laaja joukko ammattilaisia, jotka työssään tukevat ja kehittävät alueidensa yritysten toimintaa ja edistävät siten niitä liiketoiminnan kehittymistä. Yrityskehittäjien ja -neuvojien hallinnollinen ja koulutuksellinen tausta on varsin monipuolinen. Työn perimmäinen tavoite on kaikilla sama: auttaa yrityksiä, alueita ja elinkeinoelämää menestymään Suomessa.

Yrityspalveluja tarjoaa mittava joukko erilaisia julkisia ja järjestöorganisaatioita. Yrityskehittämisen ja -neuvonnan parissa työskentelevien määrää ei tiedetä, mutta eri arvioiden mukaan  heitä on noin 1500-2000 henkilöä. Jokaisella heistä on yhteisiä organisaatiotaustaan tai toiminta-alueisiin perustuvia verkostoja. Kuitenkin valtakunnallinen organisaatiorajat ylittävä ja kaikkia yrityskehittäjiä palveleva vertaisverkosto on puuttunut.

Mikroyrityskeskus MicroENTRE on hionut vuonna 2018 perustettua omaa yrityskehittäjäverkoston konseptiaan, joka nykyään tunnetaan nimellä Yrityskehittäjäfoorumi. Foorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Siihen kutsutaan laajalti mukaan kaupunkien ja kuntien elinkeinoyhtiöiden, oppilaitosten ja julkisten organisaatioiden yritysrajapinnassa toimiva henkilöitä. Tavoitteena on luoda kaikki yrityskehittämistä tekevät toimijat saavuttava monipuolinen ja kattava tiedonvälitysfoorumi  ja verkosto vertaisoppimiselle ja- tuelle. Näin yrityspalveluiden laatu paranee ja yhteistyö eri toimijoiden välillä tehostuu.

 

Verkostoyhteistyöllä on paljon hyötyjä

Foorumi toimii ensisijaisesti tiedonjakamiskanavana yrityskehittäjille ja sitä kautta myös yrityksiin. Mennyt Korona-pandemia vahvisti säännöllisesti toimivan infokanavan tarpeellisuuden ja osallistuneiden ihmisten tahtotilan vertaiskokemusten vaihtoon. Foorumi on erinomainen, jopa ainutlaatuinen paikka kertoa uusista ilmiöistä, malleista, hankekokemuksista, kehittämistuloksista ja eri kehittämistyökalujen käyttökokemuksista valtakunnallisesti laajalle joukolle. Mittavan verkoston tuki mahdollistaa ilmiöiden levittäytymisen ympäri Suomea sekä myös osaamisen lisäämisen ja vertaiskehittämisen.

Lukuisissa hankkeissa ja työpajoissa kehitetään jatkuvasti erilaisia työkaluja ja malleja, jotka jäävät helposti vain seudulliseen käyttöön. Foorumissa niitä on mahdollista jakaa eteenpäin ja toisaalta saada vastapalautteena käyttökokemuksia laajalti. Yrityspalvelutkin digitalisoituvat vauhdilla ja mm. sähköisten palvelujen kehittämisessä yhteistyö ja yhteisen ymmärryksen saaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tässäkin kohtaa laatunäkökulmat nousevat esiin; verkostoyhteistyö mahdollistaa tasalaatuisten digipalvelujen kehittämisen ja sitä kautta positiivisen asiakaskokemuksen.

Foorumin eräs merkittävä hyöty on reaaliaikaisen tilannekuvan saaminen yritysten tilanteista eri alueilla ja toimialoilla. Suhdannenäkymät poikkeavat alueellisesti aina jonkin verran ja on hyvä saada ajoittain tietoa siitä, miten oma alue asemoituu kartalla suhteessa muihin alueisiin. Tämäkin on arvokasta tietoa välitettäväksi esimerkiksi alihankintayrityksille, joiden päämiehet voivat sijaita eri alueilla ja tavallaan elää osittain ”toisessa todellisuudessa” kuin alihankintaa tekevät yritykset toisaalla.

 

Konkreettisia sisältöjä

Elokuun 2021 yrityskehittäjäfoorumissa oli kaksi teema liittyen alueelliseen matkailuun sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen yhdessä kaupungin, oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä.

Projektipäällikkö Hannu Kumpulainen Kehitysyhtiö SavoGrow:sta Pohjois-Savosta kertoi vetämästään Tuottava mökki-hankkeesta. Sen tavoitteena on vajaakäytöllä olevien mökkien käyttöasteen kasvattaminen ja uuden liiketoiminnan luominen vapaa-ajan matkailun ympärille. Hanke herätti foorumilaisissa mielenkiintoa ajankohtaisuutensa vuoksi etenkin nyt, kun Korona on muokannut työntekemistä kohti hybridi-mallia: työtä tehdään osin kotona, mökillä tai muissa vapaa-ajanviettopaikoissa.

Kehitysyhtiö Kehitys-Parkin yritysneuvoja Jari Pihlajamäki avasi ns. Parkanon mallin toimintatapaa, missä Parkanon kaupunki, alueen yritykset, Sasky koulutuskuntayhtymä sekä SataEdu ovat tehneet pitkäjänteistä ja tuloksekasta yhteistyötä vastatakseen yritysten työvoimapulaan ja säilyttääkseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen Parkanossa. Nuorten kiinnostusta esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan opintoihin herätellään kutsumalla heidät tutustumaan alan paikallisiin yrityksiin yhdessä vanhempiensa kanssa. Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat Parkanon koulutukseen ensisijaisesti hakeville myös varman kesätyöpaikan, ja opinnot aloittaville yritykset kustantavat oman kannettavan tietokoneen.

Tulevan marraskuun 2021 foorumissa kuullaan projekti-insinööri Leena Parkkilaa Lapin amk:sta kertomassa Meri-Lapin mikroyrittäjien kasvuverkosto-toiminnan tuloksena syntyneestä Mikroyrittäjien parhaan käytännöt-julkaisusta ja tuloksista. Lisäksi yrityskehittäjä ja projektipäällikkö Janne Vähäkangas KOSEK – Kokkolanseudun Kehitys Oy:stä kertoo Retkibussi Keski-Pohjanmaa -hankeesta, jonka idea syntyi yrittäjien yhteisestä ideoinnista palvelujen ja kohteiden saavutettavuuden parantamiseksi. Ratkaisuksi tähän ongelmaan kehitettiin Retkibussi, joka liikkui kesällä 2021 neljällä reitistöllä ja kattoi koko maakunnan ja mahdollisti siten matkailukohteiden saavuttamisen julkisella liikenteellä.

Foorumin kolmannen teeman esittelee Naantalin kaupungin elinkeinoasiamies Lassi Rosala ja aihe liittyy uunituoreeseen NaantaliWorks-mobiilisovellukseen ja sen kehittämiseen. Naantalilaisten yrittäjien oma mobiilisovellus NaantaliWorks tarjoaa uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon paikallisten yrittäjien välillä sekä tietoturvallisen ja luotettavan kanavan yhteistyölle. Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen kanava yhteydenpitoon ja yhteydenottoon: yrittäjä voi viestitellä ja soitella sovelluksen kautta toisille yrittäjille sekä eri alojen asiantuntijoille pelkällä sähköpostikirjautumisella. Mobiilisovellus on tarkoitettu naantalilaisille ja Naantalissa toimiville yrittäjille, Naantalissa toimivien ja naantalilaisten yritysten avainhenkilöille sekä asiantuntijajäsenille ja  yrityskummeille.

 

Kiinnostuitko?

Edellä mainituista sisällöistä on havaittavissa foorumin monimuotoisuus ja toisaalta osallistujille ainutlaatuinen tilaisuus ja mahdollisuus oppia ja hyödyntää toisten tekemisiä omassa työssä ja omalla alueella. Aktiivinen verkostoyhteistyö on suuri mahdollisuus ja jatkossa myös kunkin toimijan vahvuus. Siksi liittyminen tähän verkostoon – Yrityskehittäjäfoorumiin - on kuin rahaa laittaisi sijoitustilille! Tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Riitta Forsten-Astikainen

riitta.forsten-astikainen@oulu.fi

p./whatsapp 046 9220913

Comments are closed.