• Suomi
  • English

Tutkittua tietoa sinisen talouden yrityksistä Pohjanlahden rannikkoalueella

MicroENTREn tutkimusryhmään kuuluva tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi on mukana Marine Policy-lehdessä julkaistussa artikkelissa, missä pohditaan ”Sinisen kasvun” ja ”Sinisen talouden” käsitteitä ja  niiden nykytilaa Pohjanlahden rannikkoalueella. Meret nähdään merkittävänä innovaatio- ja kasvupotentiaalina EU:n alueiden ympäristöystävälliselle talouskasvulle. Tämä on tunnistettu EU:n "Sininen kasvun" strategiassa, jonka tavoitteena on tukea merialan kasvua kokonaisuutena. Tutkimuksessa todetaan, että sinisen talouden potentiaalia ei voi ymmärtää huomioimatta eri maantieteellisten alueiden erityispiirteet, siksi tarvitaan tutkimusta todellisesta taloudellisista tunnusluvuista lähtien.

Pohjanlahden rannalla sinistä kasvua edustavat lähinnä matkailu, kalastus ja vesiviljely sekä merienergia. Sinisen talouden määritelmä puolestaan sisältää laajemmin mereen liittyvän taloudellisen toiminnan ja  myös Pohjanlahden perinteisesti vahvat aktiviteetit kuten laivanrakentamisen ja meriliikenteen. Toiminta on taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, mikäli alueen merkittävää ja vahvaa yritystoimintaa kehitetään ympäristöystävälliseen, vähäpäästöiseen suuntaan sen sijaan että panostettaisiin siellä epätyypillisiin ja -sopiviin, taloudellisesti pienen mittaluokan yritysten mahdollisiin aktiviteetteihin.

Sininen talous tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia Pohjanlahden alueen yrityksille, mutta sen merkitys alueella on tällä hetkellä vaatimaton kattaen laajastikin ymmärrettynä vain noin neljä prosenttia kaikista työpaikoista. Potentiaalin hyödyntämistä rajoittavat tiedon vähyys ja sen hajanaisuus sekä yhteistyön puute.  Tätä käsitystä myös Pohjanlahden sinisen talouden yrityksille lähetyn kyselyn tulokset tukevat. Vastausten perusteella yrityksen kaipaavat ennen kaikkea lisää tietoa; vain reilu viidesosa vastaajista oli kuullut aiemmin sinisestä taloudesta.  Vastaajien mielestä sektorin liiketoimintaa tuettaisiin parhaiten tiedottamisella liiketoimintamahdollisuuksista sekä markkinoinnin ja yhteistyön lisäämisellä. Meren potentiaalin hyödyntäminen tiedostettiin vaatimattomaksi etenkin talvimatkailussa; kehittämisen tukea kaivattiin näkyvyyteen kohdennettuna erityisesti ulkomaalaisiin, mutta myös kotimaisiin asiakkaisiin. Sinisen kasvun laajemmasta hyödyntämisestä kiinnostumattomat vetosivat ajan tai rahan puutteeseen sekä tulevien kehityssuuntien epävarmuuteen.

Julkaistu tutkimus antaa tietoa yrittäjille toimialasta, joka kasvaa vahvasti ja tarjoaa paljon erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta jonka potentiaalia ei vielä osata hyödyntää merkittävissä määrin.

Julkaistu Marine Policy-lehdessä : Jenny Katila, Katariina Ala-Rämi, Sari Repka, Esteban Rendon and Janne Törrönen: "Defining and quantifying the sea-based economy to support regional Blue Growth strategies –case Gulf of Bothnia"

Julkaisu saatavilla online: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.035

 

 

 

 

Comments are closed.