• Suomi
  • English

TUKEA VIRTUAALIJOHTAMISEEN – TUTKIMUSKOHTEENA VERKOSSA TOIMIVA YRITYSKEHITTÄJÄFOORUMI

 

Jälkiteollista postmodernia yhteiskuntaamme kutsutaan myös palvelu-, tieto- tai verkostoyhteiskunnaksi.  Verkostojen merkitys on kiistaton. Verkostoja on ollut olemassa aina, mutta niitä ja niiden roolia sosiaalisessa kanssakäymisessä ei ole tunnistettu kuin vasta 1970-luvulta lähtien. Yksittäisillä ihmisillä on omat sosiaaliset verkostonsa aina someverkostoja myöten. Työelämän perustuu puolestaan erilaisiin yritys- ja organisaatioverkostoihin. Graafi- eli verkostoteoria kuvaa verkostojen rakennetta joukkona noodeja eli solmuja, jotka ovat ihmisiä, organisaatioita tai valtioita ja jotka yhdistyvät toisiinsa suhteina (Barabási 2002; Castells 2000)).

Verkostojen tehtävänä on kuljettaa tietoa ja informaatiota sekä linkittää yhteen ihmisiä, joilla on jokin yhdistävä intressi tai elämäntilanne. Organisaatioiden ja virallisten tahojen verkostoilla on ymmärrettävästi selkeä tiedostettu tavoite ja elämäntehtävä verrattuna epävirallisiin ja vapaamuotoisiin verkostoihin, jotka ovat enemmän hetkessä muokkautuvia ja ideologialtaan löyhempiä.

Yhtenä onnistuneen verkoston mittarina voidaan pitää sitä, että sillä on selkeä olemassaolon syy ja solmuja yhdistävä yhteinen tehtävä. Menestyneimmät verkostot muodostuvatkin vapaaehtoisista toimijoista (solmuista), niiden rakenne on ei-hierarkkinen ja tavoite kirkas. Koska kertaluoteinen tai satunnainen yhteistyö ei juurikaan onnistu verkostossa, vaatii verkostoituminen yhteisen arvo- ja ajattelumaailman jakamista.

 

Virtuaalinen johtaminen ei ole vaikeaa

Virtuaalisten verkostojen johtamista pidetään haastavana. Näin ei kuitenkaan tarvitse tuntea, mikäli johtaminen perustuu virtuaalisen toiminnan ominaispiirteiden tunnistamiseen ja vahvuuksien hyödyntämiseen. Ensimmäisenä lähtökohtana on oltava tarve verkostolle.  Halukkuutta verkostossa toimimiseen tuskin löytyy, mikäli se ei jollain tavoin hyödytä osallistujaa. Selkeän hyödyn osoittaminen puolestaan lisää motivaatiota ja innokkuutta sekä sitouttaa osallistujia. Ihmiset suuntaavat huomionsa yleensä sellaiseen, jolla tuottaa saman verran tai enemmän arvokkaita resursseja ja tietoa kuin itsellä on (Lasfer & Vaast 2018).

Toisena lähtökohtana on toimivat työkalut. Virtuaaliverkostojenkin johtajan pitää osata valita oikeat verkostolle soveltuvat työkalut, hallita niiden ominaisuudet ja sitoutua pitkäjänteisesti niihin. Käytettävät metodit virtuaalikokouksissa ja työpajoissa on myös hyvä valita ja testata ennalta. Lisäksi verkoston johtajan tulee olla valmis opastamaan virtuaalisiin tapaamisiin osallistuvia infran kanssa. Näin toiminnasta tulee sujuvaa ja ennakoitavaa ja raja virtuaalisuuden ja fyysisen toteutuksen välillä hälvenee.  Samalla toiminnan rutiinit vahvistuvat, syntyy yhteinen kieli ja normit (Järvensivu 2019).

Kolmas virtuaaliverkoston johtamisen lähtökohta on löytää ja valita kuhunkin verkostoon oikeat toimijat ja ymmärtää toisaalta se, että toimijoiden motiivit voivat vaihdella verkoston elinkaaren eri vaiheissa. Välillä toimija voi vetäytyä pelkäksi verkostolaiseksi poimien tapaamisten ja työpajojen annista omaan käyttöön soveltuvat niksit. Jossain vaiheessa hän voikin aktivoitua ja edistää omalla toiminnallaan ja ideoillaan verkoston kehittymistä. Verkoston johtajan tehtävänä on jakaa ja yhdistellä tietoa ja sitä kautta tuottaa ehdotuksia ja myös ratkaisuja. Osallistujat (etenkin aktiiviset) jakavat saamaansa tietoa sekä kommentoivat kuultua. Opportunistiset osallistujat hakevat itselleen apua ja kehitysideoita, kurkkaajat vain seurailevat ja ”shoppaavat” mielenkiintoisia aiheita ja nukkujat osallistuvat tapaamisiin hyvin satunnaisesti.

 

Aineksia virtuaalijohtamisen menestysreseptiin

Dynaaminen ja uudistuva verkosto toimii parhaiten ”välillä alhaalta ylös ja välillä ylhäältä alas”-mekanismilla. Verkoston johtaja on parhaimmillaan neutraali ja arvostusta nauttiva veturi, joka ei ole lukkiutunut ”ylhäältä alas” -valtaansa määräyksin, käskyin ja kehotuksin, vaan tukee toimijoiden osallistumista ja aktiivisuutta verkostoyhteistyössä (Faraj, Kudarawalli & Wasko 2015).

Valtakunnallisen virtuaaliverkoston johtamisen menestysreseptiin kuuluu yhteistyö, joka syntyy vain sellaisten osallistujien välillä, jotka tuntevat toisensa. Siksi johtamisessa on tärkeää 1) mahdollistaa tutustuminen (nimet, kasvot ja taustaorganisaatiot tutuksi), 2) nostaa esille osallistujien kyvyt ja osaamiset. Tämä edellyttää johtajalta osallistujien tuntemusta ja vahvuuksien tunnistamista, 3) antaa osallistujille tilaa esittää tarpeitaan ja odotuksiaan verkostotyölle eli antaa mahdollisuus tavalla tai toisella esittää toiveita ja kehitysehdotuksia sekä 4) kannustaa ja rohkaista osallistujia rakentamaan tarinaa yhteisestä matkasta ja samalla vahvistamaan yhteisöllisyyttä (historia, nykytila, tulevaisuus) (Blanchard 2008).

 

Tulevasta tutkimuksesta

Olen aloittamassa MicroENTREn verkostokoordinaattorina selvitystä johtamastani virtuaalisesta Yrityskehittäjien foorumi -verkostosta. Foorumin tavoitteena on olla tiedonjakofoorumi (toimintamallit, hyvät käytänteet, hankkeissa saavutetut tulokset) valtakunnallisesti kaikille yrityskehittäjille, -neuvojille tai muuten yritysrajapinnassa toimiville (mm. kehitysyhtiöt, yritysneuvontapalvelut, oppilaitokset, julkiset organisaatiot).

Tutkimuksessa tullaan arvioimaan haastatteluin foorumiin osallistuvien verkostoaktiivisuutta toimintaympäristön analyysin avulla. Lisäksi tavoiteanalyysissä kartoitetaan foorumin tavoitteita ja verkkoyhteisön olemassaolon tarkoitusta. Kolmanneksi tehdään tietotarpeiden analyysi. Millaista tietoa jaetaan? Mitä verkoston jäsenet ovat valmiit jakamaan? Onko osallistujan toimintakulttuuri sopiva foorumin tavoitteiden kanssa? Tutkimus toteutetaan loppuvuoden 2021 aikana ja sen tuloksia aletaan hyödyntää välittömästi foorumin kehitystyössä. Näin toimien saadaan ajantasaista tuntumaa verkoston johtamiseen. Tavoitteena on hyvin johdettu yrittäjiä ja yrityskehittäjiä palveleva, ajassa elävä ja tulevaisuusorientoitunut asiantuntijafoorumi.

 

Lisätietoja:

 

Riitta Forsten-Astikainen

Projektitutkija, verkostokoordinaattori

riitta.forsten-astikainen@oulu.fi

p./whatsapp 046 9220913

Comments are closed.