• Suomi
  • English

Tietosuojailmoitus_SoloENTRE

 

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

 

Olet osallistumassa Oulun yliopiston tekemään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän ilmoituksen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

 

1.     Tutkimuksen rekisterinpitäjä
 

Oulun yliopisto

Osoite: PL 8000   90014 Oulun yliopisto (Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa)

 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Leena Eskola / Kerttu Saalasti Instituutti / MicroENTRE

Osoite: Pajatie 5, 85500 Nivala

Puhelinnumero: 0400 906 103

Sähköpostiosoite: leena.eskola@oulu.fi

 

2.     Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Tutkimuksessa selvitetään nuorten ja opetushenkilöstön asenteita yrittäjyyteen ja yrittäjyyden ilmapiiriä  Pohjois-Pohjanmaalla. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat yläkoulun, 2. asteen ja korkea-asteen opiskelijat ja opetushenkilöstö.

 

Luottamuksellisuus ja nimettömyys
 

Tässä tutkimuksessa keräämme aineistoa webropol-kyselylomakkeilla sekä haastattelujen avulla.

Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä aineisto käsitellään Suomen tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden mukaisesti.  Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden henkilötietoja ei kerätä ja aineisto käsitellään nimettömästi eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Hankeraporttien ja tieteellisten julkaisujen osalta yksittäisten osallistujien vastaukset eivät ole tunnistettavissa.

 

 

3.     Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
 

Ei yhteistyöhankkeena tehtävä tutkimus.

 

4.     Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkimuksesta vastaava ryhmä
 

Nimi: Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi

Osoite: Pajatie 5, 85500 Nivala

Puhelinnumero: 050 466 2832

Sähköpostiosoite: anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

 

5.     Tietosuojavastaavan yhteystiedot
 

Oulun yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@oulu.fi.

 

6.     Tutkimuksen suorittajat
 

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkijat ja tutkimusavustajat.

 

7.     Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika
 

Tutkimuksen nimi: SoloEntre ja Yrittävä kulttuuri

 

 Kertatutkimus                                         

 

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):

 

Tutkimusaineisto kerätään syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Tutkimusaineiston perusteella kirjoitettavat raportit ja tutkimusartikkelit laaditaan syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana.

 

8.     Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

tutkittavan suostumus

 

9.      Arkaluonteiset henkilötiedot
 

Tässä tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

 

10.  Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää
 

Rekisteröidystä kerätään ja tallennetaan yksilöintitietoina kouluaste, ikä, sukupuoli sekä mahdollinen yrittäjätausta.

 
11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään
 

Henkilötiedot saadaan tutkittavalta itseltään.

 

12.  Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
 

Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä tutkimusryhmän ulkopuolelle.

 

13.  Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 

Ei siirretä.

 

14.  Automatisoitu päätöksenteko
 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 

15.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet
 

Tiedot ovat salassa pidettäviä.
 
Manuaalisen aineiston suojaaminen: Kyllä
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:
 
  käyttäjätunnus  

  salasana
 
Suorien tunnistetietojen käsittely:
 

Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
 
 
Tiedot kerätään ja niitä säilytetään sähköisesti / kirjallisesti ja teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy sähköisiin tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistau­tumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

 

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
 

 Henkilötietosi hävitetään

 

17.  Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen?
 

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli tutkittava haluaa käyttää tässä kohdassa 17 mainittua oikeuttaan, ota yhteyttä kohdassa 1 mainittuun tutkimuksen yhteyshenkilöön

 

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista.

 

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

 

Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa käsittelyä pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 17, 18, 20, 21 artiklat)

Voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista sekä voit vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen.

 

Oikeuksista poikkeaminen

Edellä tässä kohdassa 17 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia eivätkä siten päde jokaisessa tapauksessa ja näistä oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti esim. silloin kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

 

18.  Valitusoikeus
 

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi