• Suomi
 • English

Tietosuojailmoitus: MOPPI-hanke

TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE

EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS 12-14 ARTIKLA 1.11.2021

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Olet osallistumassa Oulun yliopiston tekemään kyselytutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään kielteisiä seuraamuksia, jos päätät, että et osallistu tutkimukseen, tai jos keskeytät osallistumisesi siihen. Jos keskeytät kyselyyn vastaamisen, antamiasi vastauksia ei sisällytetä tutkimusaineistoon. Tämän ilmoituksen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

 1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Oulun yliopisto

Osoite: PL 8000 90014 Oulun yliopisto (Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa)

Yhteyshenkilö koko hankkeen tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Helka-Liisa Hentilä, professori, tutkimuksen vastuullinen johtaja

Osoite: PL 4100, 90014 Oulun yliopisto

Puhelinnumero: 040 837 5527

Sähköpostiosoite: helka-liisa.hentila@oulu.fi

 1. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

­

Tutkimus on osa Oulun yliopiston toteuttamaa Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -hanketta. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, asukkaiden ja yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja muutoksen tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tunnistaa ja tuoda esille tarvittavia jatkotoimia, joita alueen kehittämis-, yrityspalvelu- ym. toimijat voivat toteuttaa osana omaa toimintaansa tai eri tutkimus- ja kehityshankkeiden muodossa.

Tämän kyselytutkimuksen aineisto koostuu sähköisistä kyselyvastauksista, jotka tallennetaan. Kyselyssä ei kerätä yhteys- ja tunnistetietoja osallistujilta. Halutessaan osallistuja voi ilmoittaa nimi- ja yhteystietonsa syventävää haastattelua varten.

 1. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Kyseessä ei ole yhteistyöhankkeena tehtävä tutkimus.

 1. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkimuksesta vastaava ryhmä

Nimi: Helka-Liisa Hentilä, professori, tutkimuksen vastuullinen johtaja

Osoite: PL 4100, 90014 Oulun yliopisto

Puhelinnumero: 040 837 5527

Sähköpostiosoite: helka-liisa.hentila@oulu.fi

 

Hankkeessa tehtävästä yrityskyselystä vastaa:

Nimi: Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Osoite: Pajatie 5, 85500 Nivala

Puhelinnumero: 050 466 2832

Sähköpostiosoite: anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

 

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Oulun yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@oulu.fi.

 1. Tutkimuksen suorittajat

Tutkimusryhmä koostuu Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yhdyskuntasuunnittelun tiimistä sekä Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskuksesta MicroENTRE.

 1. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika

Tutkimuksen nimi: Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla. (MOPPI). Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2021-31.12.2022.

x Kertatutkimus

󠅁 Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):

Yrityksille suunnatun kyselytutkimuksen vastauksia kerätään 11/2021 - 02/2022. Henkilötietojen säilytystarve arvioidaan kahden vuoden kuluttua projektin päättymisestä ja sen jälkeen vuosittain. 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

(  ) tutkittavan suostumus

(  ) rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

(x) yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö

(  ) rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (jos oikeutettu etu niin mikä: )

 1. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei kerätä eikä käytetä arkaluontoisia henkilötietoja.

 1. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkimukseen osallistuminen ei edellytä henkilö- tai yhteystietojen luovuttamista. Halutessaan vastaaja voi ilmoittaa nimi- ja yhteystietonsa jatkohaastattelua varten. Kyselyssä selvitetään nimettömästi tutkittavien yritykseen, työyhteisöön ja työn tekemisen käytäntöihin liittyvistä asioista. Epäsuoria tunnistetietoja ovat tiedot, joita tutkittavat mahdollisesti kertovat yrityksensä liiketoiminnasta kyselyn vastauksissa.

Tutkimusta varten koottava kirjallinen dokumenttiaineisto kootaan siten, ettei yksittäisiä haastateltavia voi tunnistaa.

 1. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä.

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

 1. Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 1. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Paperille tulostettu tutkimusaineisto säilytetään lukitussa tilassa, jossa siihen on pääsy vain hankkeen tutkimusryhmän jäsenillä.

 

Oulun yliopiston tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

x käyttäjätunnus

x salasana

󠅁 käytön rekisteröinti

󠅁 kulunvalvonta

󠅁 muu, mikä:

 

 1. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

x Henkilötietosi hävitetään

󠅁

Henkilötietosi arkistoidaan:

󠅁 x ilman tunnistetietoja

󠅁 tunnistetiedoin

 

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:

Kaikki tutkimusaineistot anonymisoidaan viimeistään 5 vuotta projektin päättymisen jälkeen. Tunnisteeton kyselyaineisto arkistoidaan Tietoarkistoon.

 

 1. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen?

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli tutkittava haluaa käyttää tässä kohdassa 17 mainittua oikeuttaan, hänen tulee ottaa yhteyttä kohdassa 1 mainittuun tutkimuksen yhteyshenkilöön.

Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa käsittelyä pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 17, 18, 20, 21 artiklat)

Voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista sekä voit vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Oikeuksista poikkeaminen

Edellä tässä kohdassa 17 ”Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen” mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia eivätkä siten päde jokaisessa tapauksessa. Näistä oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti esim. silloin, kun oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

18. Valitusoikeus

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Vaihde: 029 566 6700

Faksi: 029 566 6735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi