• Suomi
 • English

Rekisteriseloste_Yrittäjyyteen kasvaminen

REKISTERISELOSTE: Nuorten yrittäjyysintentiot sekä yrittäjyyteen kasvaminen -TUTKIMUS
päiväys:  3.5.2019

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Olet osallistumassa Oulun yliopiston tekemään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän ilmoituksen kohdassa 14 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

 1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Oulun yliopisto
Osoite: PL 8000   90014 Oulun yliopisto (Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa)

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi:  Projektitutkija Jouni Hintikka ja projektitutkija Leena Eskola
Yksikkö: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
Osoite: Pajatie 5, 85500 Nivala
Puhelinnumero: +358 50 475 8328
Sähköpostiosoite: jouni.hintikka@oulu.fi; leena.eskola@oulu.fi

 1. Kuvaus tutkimushankkeesta ja tietojen käsittelyn tarkoitus

Tutkimus käsittelee nuorten yrittäjyysintentioita sekä yrittäjyyteen kasvamista.

Tietoja kerätään ja käsitellään tutkimuksellisesti. Vastauksia ei yhdistetä yksittäiseen tunnistettavaan henkilöön tietojenkäsittely- tai julkaisuvaiheessa.

 1. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

 Ei yhteistyöhankkeena tehtävä tutkimus.

 1. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkimuksesta vastaava ryhmä

Nimi: Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi
Ryhmä: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
Osoite: Pajatie 5, 85500 Nivala
Puhelinnumero: +358 50 466 2832
Sähköpostiosoite: anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Oulun yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@oulu.fi.

 1. Tutkimuksen suorittajat

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE. Tutkimusta koordinoivat tutkijat Jouni Hintikka ja Leena Eskola.

 1. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika

Tutkimuksen nimi: Nuorten yrittäjyysintentiot sekä yrittäjyyteen kasvaminen

Kyseessä on kertatutkimus.

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):

Varsinainen tutkimusaika on 1.4.2019 – 30.6.2020, jolloin aineistoa pääsääntöisesti käsitellään. Käsittelyn kesto määräytyy tutkimuksesta tehtävien julkaisujen kirjoitusprosesseista. Aineistoa voidaan käyttää Oulun yliopistossa tutkimustarkoitukseen myös tämän ajankohdan jälkeen.

 1. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

Kyseessä on yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö.

 1.  Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

 1.  Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkimukseen osallistuvilta kysytään nimi, ikä ja sukupuoli. Henkilötietoja ei kuitenkaan pysty tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa yhdistämään yksittäisiin vastauksiin.

 1.  Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 1.  Kerättävien tietojen suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään ja niitä säilytetään sähköisesti ja teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy sähköisiin tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistau­tumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

 1. Tietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Aineisto arkistoidaan Oulun yliopiston tietosuojatuille palvelimille.

 1.  Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen?

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

* pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeut­ta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

* tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kir­jallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

* niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

* tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 1.  Valitusoikeus

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi