• Suomi
 • English

“Muutos on todellista ja pysyväisyys vain harha”

6.10.2021

Havaintoja yritysbarometri kyselyn 2021 tuloksista

Kuva 1. Arvio yritysten näkymistä seuraavan vuoden aikana.

Raahen seudun kehitys toteuttaa vuosittain seutukunnan yrityksille yritysbarometri kyselyn. Kysely toteutetaan perinteisesti puhelimitse, mistä johtuu kyselyn hyvä vastaajamäärä. Tänä vuonna saimme kyselyyn vastaukset 291 seutukunnan yrittäjältä. Tämä tarkoittaa, että tavoitimme puhelimitse 14 % seutukunnan yrityskannasta (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki).

Kysely toteutettiin toistamiseen poikkeukselliseen maailmantalouden aikaan, johtuen Covid-19 pandemiasta. Huojentavaa kuitenkin on, että Covid-19 pandemialla ei 68 % mukaan vastaajista tule olemaan yrityksen liiketoimintaan minkäänlaisia vaikutuksia jatkossa. Kun tätä verrataan viime vuoteen, on vaikutuksien suhteen tapahtunut vuodessa todella iso muutos. Viime vuonna 46 % vastaajista arvioi, että Covid-19 pandemia vaikuttaa yritystoimintaan jatkossa liiketoiminnan supistamisena tai sopeuttamisena. Tänä vuonna vain 5 % arvioi Covid-19 pandemian vaikuttavan liiketoiminnan suistamiseen tai sopeuttamiseen. Myös muiden vaikutuksien suhteen on tapahtunut valtava lasku. Kertoisiko tämä siitä, että pahin on ohi Covid—19 pandemian vaikutuksien suhteen seutukunnan yrityksissä?

Kuva 2. Vastaajayritysten arviot Covid-19 pandemian vaikutuksista yritystoimintaan jatkossa.

Yrityksien liiketoiminta sekä toimintaympäristö ovat siis pikkuhiljaa elpymässä, mikä näkyy yritysbarometrin vastauksissa kautta linjan. Oma työssä jaksaminen on yrittäjillä kyselyn mukaan parantunut ja henkilöresurssit ovat nousseet koronaa edeltävien vuosien tapaan kasvun ja kehittymisen yhdeksi isoksi haasteeksi.

Kysyntä on parantunut pandemiaa kurittaneilla yrityksillä edellisvuodesta. Kysynnän kasvu näkyy vastaajayrityksissä erityisesti rekrytointitarpeina kasvaneen tuotannon tehtäviin. Viime vuoteen verrattuna myynti- ja markkinointiosaajien haku on barometrin mukaan seutukunnassa vähentynyt ja yrityksissä haetaan nyt vahvemmin oman alan erityisosaajia.

Huomion arvoista on, että 33% vastaajayrityksistä hakee kasvua ja kehittymistä osaamisen kehittämisen keinoin ja 12 % uusien rekrytointien kautta. Uusia osaajia haetaan oman alan erikoisosaamista vaativiin töihin (moniosaajuus) sekä myyntiin ja markkinointiin. Covid-19 pandemian on vauhdittanut digitalisaation kehitystä yrityksissä ja tämä puolestaan on aikaansaanut yrityksien nykyisen henkilökunnan osaamistason nostopaineita sekä rekrytoinnin lisääntymistä myynnin ja markkinoinnin osaamisen saralla.

 

Kuva 3. Vastaajayritysten keinot hakea kehittymistä ja kasvua.

Yrityksissä on edelleen osaajatarpeita ja useilla toimialoilla työvoiman tarve ei ole hävinnyt minnekään (esim. metalli, it). Henkilöstöresurssit ovat yksi merkittävimmistä yrityksien kasvun ja kehittymisen hidasteista. Vastaajista 26 % on arvioinut henkilöstöresurssit toiseksi suurimmaksi kasvun ja kehittymisen hidasteeksi.

Vasta aloittaneilla yrityksillä suurimmat kasvua ja kehittymistä hidastavat tekijät ovat Covid-19 pandemia sekä kilpailutilanne. Yrityksen iän noustessa kasvun ja kehittymisen hidasteet muuttuvat ja hajonta näiden kesken lisääntyy. Eläköityminen on yrityksen iän lisääntyessä yksi merkittävimpiä kasvun ja kehittymisen hidasteita. Kuljetuksen toimialalla kilpailutilanne on ylivoimaisesti suurin kasvun ja kehittymisen hidaste (62 % vastaajista).

Covid-19 pandemia on suurin kasvun ja kehittymisen hidaste yrityksillä, jotka arvioivat Covid-19 pandemian vaikutukset yritystoimintaansa negatiiviseksi. Nämä yritykset ilmoittavat muita vastaajia useammin oman työssä jaksamisen vaikuttavan yrityksen kasvua ja kehittymistä hidastavasti. Huomion arvoista on, että Covid-19 pandemian vaikutus yrityksien kasvuun ja kehittymiseen on pienentynyt edellisvuodesta ja esimerkiksi kysyntä on parantunut yrityksillä, jotka arvioivat Covid-19 pandemian vaikuttaneen negatiivisesti yritystoimintaansa.

Kuva 4. Vastaajayritysten kasvua ja kehittymistä hidastavat tekijät.

 

Yritysbarometrissa kartoitettiin yrityksien toimintaympäristössä tai toimialalla tapahtumassa olevia muutoksia/muutosvoimia/trendejä, joihin seutukunnan yritykset näkevät syytä varautua. Seuraavat asiat nousivat yrityksien vapaamuotoisissa kommenteissa esille:

 • Covid-19
 • kaupankäynnin digitalisoituminen
 • kansainvälinen kilpailu / globalisaatio
 • eläköityminen
 • väestön ikääntyminen
 • päästöjärjestelmä
 • kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos
 • ilmastonmuutos
 • pula osaavasta työvoimasta
 • lainsäädäntö
 • ulkomaan tuonti
 • sähköautot

 

Riitta Palosaari

Yrityskehityspäällikkö, Raahen seudun kehitys

 

Comments are closed.