• Suomi
  • English

Mikroyrittäjien resilienssi korona-aikana

Koronakriisi aikaansai koko yhteiskunnassa isoja muutoksia ja se näkyi myös yksilöiden ja yrittäjien elämässä. Yrittäjien näkökulmasta tämä tarkoitti laajaa ja ennenkokematonta muutosta liiketoimintaympäristössä ja liiketoiminnan harjoittamisessa. Esimerkiksi yhteiskunnan laajat sulku- ja rajoitustoimet sekä muutos asiakkaiden käyttäytymisessä aiheuttivat yrittäjille sekä taloudellisia, että henkisiä paineita ja haasteita.

Osana SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hanketta selvitettiin koronakriisin vaikutuksia mikroyrittäjiin, heidän osaamisen kehittämistarpeita sekä valmennusten vaikutusta yrittäjien resilienssiin. Tutkimusaineisto koostuu 12 hankkeeseen osallistuneen yrittäjän haastattelusta (yhteensä 24 haastattelua).

Tulokset osoittavat, että koronakriisi aiheutti yrittäjille eritasoisia vaikutuksia: pieniä, ohimeneviä ja merkittäviä, jotka vaikuttivat sekä liiketoimintaan että yrittäjään henkilönä. Kriisi kohtelikin yrityksiä ja eri toimialoja hyvin eriarvoisesti. Esimerkiksi tuotantoyritykset selvisivät paljon pienemmillä vaikutuksilla kuin vaikka ravintola- ja matkailuala. Haastatteluissa tunnistetut osaamisen kehittämisen tarpeet liittyivät erityisesti digitaalisuuteen, oman työn johtamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Lisäksi yhteisöllisyys ja yrittäjän minäpystyvyyden vahvistuminen olivat tärkeitä tekijöitä yrittäjän resilienssin eli muutoskyvykkyyden kehittymisessä.

Tutkimus toteutettiin osana Oulun yliopiston ESR-rahoitteista SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan alueen mikroyrittäjien toimintakykyä ja -valmiuksia selviytyä COVID-19-kriisistä. Lopullinen artikkeli julkaistaan Aikuiskasvatuksen vuosikirjassa syksyllä 2021.

Hankkeen jälkeen yrittäjien tukemista pyritään jatkamaan muun muassa yrittäjändigi.fi -sivuston kautta. Nettisivuille on koottu muissa hankkeissa tehtyä materiaaleja ja työkaluja erityisesti digitaalisuuden, sisältömarkkinoinnin ja yrittäjänä oppimiseen liittyvistä teemoista.

https://www.oulu.fi/ktk/node/203077

www.yrittajandigi.fi

Lisätietoja:

Santeri Halonen

santeri.halonen@oulu.fi

050 531 8010

 

Comments are closed.