• Suomi
  • English

MIELIKUVAT YRITTÄJYYDESTÄ OVAT POSITIIVISIA – YRITTÄJYYSINNOKKUUDESSA ON PARANNETTAVAA

 

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn koordinoimassa EAKR-rahoitteisessa SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa on tavoitteena selvittää yrittäjyyden ilmapiiriä sekä yrittäjyyteen liittyviä mielikuvia eri kohderyhmien keskuudessa. Hankkeessa selvitetään opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja yrittäjien mielikuvia yrittäjyydestä, sekä tutkitaan, kuinka lehdistö siitä kirjoittaa.

Yrittäjyysilmapiiriin vaikuttaa eri tahojen viesti yrittäjyydestä. Opetushenkilöstön asenne välittyy nuorille ja yrittäjien oma asenne yrittäjyyteen välittyy heidän kertomustensa kautta. Myös media muokkaa ilmapiiriä. Suurista onnistumisista tai epäonnistumisista kertovat tarinat ovat mielenkiintoisia, mutta eivät välttämättä edistä innostusta yrittäjyyteen. Tarvitsemme yrittäjyydestä kertovaa viestintää, johon on helppo samaistua ja josta voi innostua itsekin.

Aikuisväestön yrittäjyyteen liittyviä asenteita eri maissa vertailevassa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) -tutkimuksessa on löydetty vahva yhteys suotuisan yrittäjyysilmapiirin, yrittäjyysaktiivisuuden ja mediahuomion välillä. Yleinen asenneilmapiiri vaikuttaa yrittäjyyshalukkuuteen, yrittäjien työssä jaksamiseen ja innokkuuteen kehittää tulevaa tai jo olemassa olevaa yritystoimintaa. Myös mediassa kerrotut tarinat ja kuvaukset yrittäjyydestä vaikuttavat keskusteluilmapiiriin.

GEM 2015/2016 -raportissa todetaan, että Suomessa yrittäjyyteen liittyy ristiriitaisia asenteita. Enemmistö suomalaisesta väestöstä arvioi yrittäjyyden näkyvän mediassa myönteisesti ja menestyneillä yrittäjillä olevan yhteiskunnassa korkea asema. Suomalaisten mielikuvissa yrittäjyyteen liitetään korkea status, tutkimuksessa Suomen sijoitus oli 6/61 maasta. Suomi sijoittui lähelle kärkisijoja myös esimerkiksi yrittäjyysrahoituksen (6/65), fyysisen infrastruktuurin (6/65) ja poliittisten rakenteiden osalta (8/65).

Suomalaiset eivät kuitenkaan pidä yrittäjyyttä itselleen hyvänä uravaihtoehtona (GEM 2016/2017), suomalaisten sijoitus vertailussa oli 59/61. Tutkimuksen häntäpäähän sijoitutaan myös yrittäjyysvalmiuksien tunnistamisessa (57/64). Myös yrittäjyyteen liittyvien kulttuuristen ja sosiaalisten normien osalta Suomi sijoittuu vertailussa alle puolenvälin (38/65).

Asetelma on mielenkiintoinen ja kaipaa lisäselvityksiä. Suomalaisesta aikuisväestöstä 37% uskoo, että heillä on yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyviä taitoja (GEM Finnish 2015 Report). Osuutta on pidettävä suhteellisen matalana EU-maiden vertailussa. Suomalaisesta työikäisestä aikuisväestöstä yrityksen aikoo tulevan kolmen vuoden aikana perustaa 11%, mikä jää alle EU-maiden keskiarvon (13%).

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa on tehty vuoden 2018 ja 2019 aikana Pohjois-Pohjanmaan opetushenkilöstölle ja opiskelijoille kyselyt, joiden vastausten analyysit ovat osittain vielä kesken. Alustavien tulosten mukaan näyttää siltä, että asenteet yrittäjyyteen ovat positiivisemmat kuin aiemmin toteutetuissa GEM-tutkimuksissa. Nuorten yrittäjyysasenteet ovat siis nousussa, mihin viittaa myös mm. tuorein Nuorisobarometri (2019). Mediatutkimuksen tulokset puolestaan kertovat, että yrittäjät itse voivat vahvasti vaikuttaa siihen mitä yrittäjyydestä viestitetään.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Leena Eskola, leena.eskola@oulu.fi

Projektitutkija Jouni Hintikka, jouni.hintikka@oulu.fi

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanke: https://www.oulu.fi/ksi/node/59738

Comments are closed.