• Suomi
  • English

Kohti menestyvien mikroyritysten Pohjois-Suomea

Suomessa oli vuonna 2014 lähes 350 000 mikroyritystä, joista valtaosa on itsensä työllistäviä yksinyrittäjiä. Kun tarkastellaan Suomalaisten yritysten henkilöstömäärän muutosta vuosina 2001 – 2014 huomataan, että mikroyrityksiin on syntynyt jo lähes puolet (49%) uusista työpaikoista samanaikaisesti kun suurten yritysten työpaikat ovat merkittävästi vähentyneet.

Suomalaisessa liiketoimintaympäristössä korostuu perinteisesti osaaminen, suunnittelu (tuotteen tai palvelun kehittäminen) ja riskien hallinta. Suomalaiselle on luonteenomaista tehdä kerralla valmiiksi. Keskeneräistä ei mielellään levitellä. Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä tästä toimintamallista on tullut ongelma. Maksavan asiakkaan testi tapahtuu liian myöhään ja asiakas ei lopulta haluakaan tarjottua tuotetta tai palvelua. Edellä kuvattu opittu toimintamalli aiheuttaa resurssien hukkaa verrattuna vertailukohtiin sekä idässä että lännessä. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä luottamukseen perustuvien verkostojen avulla. Yhdysvalloissa nopeat kokeilut maksavien asiakkaiden kanssa tuottavat kassavirtaa jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Molemmista meillä on opittavaa.

Kokeiluperustaisuus liiketoiminnan kehittämisessä

Kokeiluperusteinen kaupallistamis-, kasvu- ja vientitoiminta on osoittautunut erittäin toimivaksi tavaksi purkaa pienimpien yritysten kasvun esteitä. Kokeilevan yritystoiminnan (Ks. Cooper & Vlaskovits 2013; Ries 2011) kantavana ajatuksena on saattaa yrityksen liikeidea, tuotteet ja palvelut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa maksavan asiakkaan testattaviksi. Keskeisenä erona tuotekehitykseen (product design) tai siitä johdettuun palvelumuotoiluun (service design) verrattaessa kokeileva yritystoiminta keskittyy asiakkuuden ja liiketoiminnan kehittämiseen siten, että tarpeeton suunnittelu eliminoidaan ja voimavarat keskitetään asiakasarvon tuottamiseen ja kannattavaan liiketoimintaan.

Suomessa näitä uusia mahdollisuuksia ei ole muutamaa startup-keskittymää lukuun ottamatta otettu riittävästi käyttöön mikä näkyy mm. vientitilastoissa. Naapurimaissa mikroyritysten tuottama osuus viennistä on huomattavasti suurempi kuin meillä Suomessa. Uutta tietoa, uusia toimintamalleja ja uusia tekoja tarvitaan sekä mikroyrityksissä, että yritysrajapinnan tutkimus, kehitys ja koulutusorganisaatioissa. Esimerkkeinä näistä uusista toimintamalleista voidaan nostaa esille nopeat tuote- ja palvelujulkaisut, verkossa tapahtuvat vientikokeilut, joukkorahoitus, sosiaalinen media, kansainväliset freelancerpalvelut, jakamistalous jne.

Mikroyritysten joukosta nousee jatkuvasti uusia kasvu- ja vientiyrityksiä. Jokainen niistä näyttää muille esimerkkiä ja muuttaa suomalaista liiketoimintaympäristöä ja yrityskulttuuria sisältäpäin. Tätä kehitystä on syytä vahvistaa nyt ja tulevaisuudessa. Tehtävää on kaikille.

MicroENTRE vastaa yllä kuvattuun haasteeseen yhteistyöverkostonsa kanssa. Laajasti jaetun vision mukaisesti Pohjois-Suomeen rakennetaan tulevina vuosina menestyvien mikroyritysten kasvualusta, joka toimii esimerkkinä muille harvaan asutuille alueille. Kasvualustan keskiössä ovat mikroyritykset. Kasvualustalla toimivat yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys ja koulutustoimijat ovat vahvasti sitoutuneet uudistavat toimintaansa. Kantavat periaatteet ovat:

  1. Luotettava tieto mikroyrityksistä
  2. Yritysohjaus
  3. Nopeat kokeilut
  4. Rohkeat avaukset ja onnistumisten levittäminen

Kasvualustan ytimenä toimivissa kuukausittain kokoontuvissa mikroyritysryhmissä tehdään pienillä kustannuksilla kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä nopeita kokeiluja, kokeilujen tulokset arvioidaan ja hyödynnetään oppiminen seuraavissa kokeiluissa. Onnistumiset skaalataan alueella ja kansallisesti. Kokeilut tuottavat tietoa ja tieto ohjaa kokeiluja. Mikroyritykset tekevät aloitteita ja ohjaavat toimintaa jatkuvan palautteen kautta. Yhteisenä päämääränä on, että Pohjois-Suomi tunnetaan tutkimustietoon perustuvasta mikroyritysten kasvun edistämisestä ja yrittämisen esteiden purkamisesta sekä rohkeista kokeiluista mikroyritysten kasvuedellytysten vahvistamiseksi.
MicroENTRE on perustettu tuottamaan tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi. Yllä kuvatut neljä periaatetta on kiinnitetty myös MicroENTREn logoon, jossa kutakin periaatetta vastaa värillinen kolmio: valkoinen kuvaa luotettavaa tietoa, harmaa yritysohjausta, musta nopeita kokeiluja ja tummansininen rohkeita avauksia ja onnistumisten levittämistä. Olemme sitoutuneet näiden periaatteiden mukaiseen työhön. Haluamme olla luotettava asiantuntija yrittäjää lähellä.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi rakentamaan mikroyritysten kasvualustaa!

-Tutkimusjohtaja Matti Muhos-

Comments are closed.