• Suomi
  • English

Gradututkimus: Sote-yrittäjän moninainen identiteetti

Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelija Samu Heinonen selvitti tuoreessa opinnäytetyössään terveyspalvelualan yrittäjien identiteettien moninaisuutta. Tutkimusten mukaan monilla sote-alan yrittäjillä on vaikeuksia liiketoimintalähtöisen ajattelutavan ja yrittäjäroolin omaksumisessa eli yrittäjän ja ammatti-identiteettien yhteensovittamisessa.

Heinonen kokosi työssään kartoittavan tutkimuskirjallisuuskatsauksen avulla terveyspalvelualan yrittäjyyteen liittyvää aiempaa tutkimustietoa. Tutkimustulosten mukaan ammatillisia tietoja ja taitoja pidetään lähtökohtana terveyspalvelualan yrittäjyydelle, kun taas kaupalliset tiedot ja taidot koetaan usein puutteellisiksi. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan sekä ammatti- että yrittäjäidentiteettin ilmentämiseksi. Terveyspalvelualan yrittäjille onkin ominaista potilaskeskeinen ajattelutapa ja suhtautuminen ammattitaitoon liiketoiminnan perustana.

Yrittäjäksi ryhtyvä tarvitsee uusia osaamisvalmiuksia

Työelämän murroksen takia työurat ovat harvoin yhtä ennustettavia kuin aiemmin. Sosiaali- ja terveysala elää erityisen voimakasta murrosvaihetta. Muutokset ovat johtaneet yrittäjyyden ja itsensätyöllistämiseen yleistymiseen myös terveyspalvelualoilla. Siirtyminen palkkatyöstä yrittäjyyteen vaikuttaa yksilön identiteettiin ja edellyttää uusia osaamisvalmiuksia. Suomessa globaalien muutosvoimien lisäksi poliittinen keskustelu palvelurakenteen uudistamisen ympärillä on lisännyt sote-alan pienten yritysten epävarmuutta markkinoilla. Samaan aikaan suuret sosiaali- ja terveysalan yritykset ovat vallanneet markkinoita pienemmiltä toimijoilta.

-Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että terveysalalla muotoutuu omanlaisensa yrittäjäidentiteetti, joka on vahvasti sitoutunut ammattiosaamiseen. Sekavassa markkinatilanteessa kaupallinen osaaminen saattaa olla edellytys terveyspalvelualan yrityksen menestymiselle, sillä voimakkaasti ammatti-identiteettiin nojautuva yrittäjä ei välttämättä tunnista avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia tai osaa reagoida niihin, kertoo Heinonen.

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tilasi tutkimuksen suomalaisten pienten ja keskisuurten terveyspalvelualan yritysten liiketoiminnan erityispiirteiden ymmärtämiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Kirjallisuuskatsaus auttaa osaltaan ymmärtämään, millaista osaamista terveyspalvelualan yrittäjä tarvitsee menestyäkseen muuttuvassa kilpailutilanteessa.

Samu Heinonen valmistuu pian kauppatieteiden maisteriksi Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulusta.

Gradu "Terveyspalvelualan yrittäjän moninainen identiteetti - Kartoittava katsaus" on julkaistu ja se löytyy Jultika -järjestelmästä osoitteesta http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201910253021

 

Comments are closed.