• Suomi
  • English

eHealth startup -yritykset kohtaavat haasteellisen liiketoimintaympäristön

Terveydenhoito ja ihmisten hyvinvointi ovat yhä suurempia kysymyksiä kaikissa maissa myös taloudellisesta näkökulmasta.  Kehittyneiden maiden terveydenhoito kohtaa kestävyyshaasteen kasvavan terveyspalveluiden kysynnän mm. väestön ikääntymisen ja kroonisten sairauksien lisääntymisen seurauksena. Digitalisaation luomat mahdollisuudet nähdään yhtenä keskeisenä tekijänä terveyssektorin haasteisiin vastaamisessa, myös Suomessa.  Vaikka maailma on digitalisoitunut nopeasti ja eHealth liiketoiminnan potentiaali on suuri, terveysala ei ole hyödyntänyt palveluiden digitalisoitumisen mahdollisuuksia vielä toden teolla. Maailman suurin palvelusektori on ollut toistaiseksi hidas uuden teknologian ja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa, verrattuna esimerkiksi finanssisektoriin.

Startup -yrityksillä tärkeä rooli talouden dynamiikassa

Startupit nähdään ketterinä uusien ideoiden ja toimintamallien tarjoajina markkinoille. Uusi, aktiivinen, luova ja riippumaton näkökulma yhdistettynä epämuodolliseen ja nopeaan johtamiseen ja päätöksentekoon ovat startup -yritysten vahvuuksia uusien palveluinnovaatioiden synnyttämisessä. Toisaalta yrityksen kehityksen näkökulmasta, startup -vaihe on erittäin kriittinen jakso yrityksen selviytymisessä. Yritysjohdon päätökset ja ratkaisut, jotka liiketoiminnan alkuvaiheessa tehdään, ovat avainasemassa yrityksen menestyksessä ja kasvussa. Startup -vaiheen toimintojen parempi ymmärtäminen on tärkeää myös tutkimuksellisesta näkökulmasta. Juuri eHealth startup -yritysten tutkiminen on perusteltua paitsi terveysalan uusien palveluinnovaatioiden huutavan tarpeen mutta myös sen liiketoiminnan perusasetelman takia: eHealth palveluliiketoiminnan kiinteä yhteys teknologiaan ja teknologian kehittämiseen erottaa eHealth -yritykset selvästi perinteisestä palvelutuotannosta.

MicroENTRE on tutkinut suomalaisten eHealth palveluyritysten varhaisia kehitysvaiheita. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena, johon osallistui kahdeksan suomalaista eHealth startup -yritystä. Startup -yrittäjien kokemuksia ja näkökulmia kartoitettiin kriittisten tapahtumien menetelmällä. Tutkimus toi uutta paitsi palveluyritysten kasvuvaiheiden kirjallisuuteen niin se toi myös esille mm. toimintaympäristön haasteita ja tyyppipiirteitä eHealth startup -yrittäjien näkökulmasta.

Keskeisiä toimialan erityispiirteitä tunnistettiin yhdeksän ja ne voidaan tiivistetysti esittää seuraavasti:

-eHealth -alan markkinat ovat vielä kehittymättömät ja toimijoiden joukko vähäinen Suomessa. Yrittäjät kokevat olevansa alansa pioneereja.

-Alan startupit kohtaavat liiketoiminnan kehityksen hitauden ja “kuolemanlaakso” alan yrityksissä on pitkä. Kassavirtaan perustuvan orgaanisen kasvun saavuttaminen startup -vaiheessa on erittäin haastavaa, ellei liiketoiminta perustu puhtaasti palveluun. Ja tavallisesti näin ei ole, sillä usein eHealth palveluun liittyy teknologian kehittäminen tai palveluun liittyvän tuotteen kehitys.

-Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen vie suuren osan startup -yrittäjien resursseista. Ulkopuolista rahoitusta etsitään ja hankitaan yksityisiltä sijoittajilta sekä julkisilta toimijoilta. Julkinen rahoitus on pirstaleista ja sen hakeminen aikavievää. Rahoituksen hankinnan ottaessa leijonan osan yrittäjän ajasta, liiketoiminnan kehittämiseen jää odotettua ja haluttua vähemmän resursseja.

-Usein yhteistyö julkisen sektorin kanssa on liiketoiminnan menestyksen kannalta kriittistä.  Uskottavuus hankitaan suurien yksityisten tai julkisten toimijoiden kumppanuuksien kautta. Julkinen sektori voi olla eHealth startupin asiakas, kehittämiskumppani, julkisen yritystuen tarjoaja, tieteellisen tiedon tuottaja, hankintayksikkö, yrityshautomon ylläpitäjä, toimintaluvan myöntäjä jne.

-Tutkimusperusteinen näyttö palvelun terveysvaikutuksista on usein edellytys liiketoiminnan menestykselle. Uskottavuus perustuu tutkimustietoon, mutta sen tuottaminen on myös usein hidas prosessi.

-Startupit kokevat, että julkinen yritystukijärjestelmä Suomessa keskittyy teknologian kehittämiseen. Kuitenkin julkisten tukien merkitys yritysten teknologiakehitykseen, pieninä virtoinakin, tunnustetaan.

-Kaupallistaminen koetaan eHealth startupeissa odotettua suuremmaksi haasteeksi. Ongelmaa korostaa myös se, että kaupallistamiseen julkista tukea on vaikea saada. Tukien kohdennus teknologian kehitykseen yhdistettynä osaamisperusteiseen kulttuuriin synnyttää korostetun ongelma-alueen palveluiden kaupallistamisessa.

-Terveysalan julkisten toimijoiden muutosvastarinta uusia innovaatioita kohtaan koetaan esteeksi. Pienten ja uusien startup -yritysten on vaikea murtautua uusien palveluideoiden kanssa terveysalan systeemeihin ja vaikuttaa totuttuihin käytäntöihin. Lisäksi julkisen sektorin kustannuspaineet synnyttävät tilanteen, jossa kallistutaan usein jo tuttuihin, koeteltuihin menetelmiin.

-Erilaiset sertifikaatiovaatimukset ovat myös tunnusomaista alan toimintaympäristölle. Vaatimukset perustuvat usein jo olemassa olevien tavaroiden ja palveluiden sääntelyyn. Startupit toimivat kuitenkin usein erilaisten sääntelyalueiden rajapinnoilla ja uusilla alueilla. Tämä aiheuttaa epätietoisuutta paitsi viranomaisissa niin myös epävarmuutta liiketoimintaansa kehittävässä startup -yrityksessä.  

-Martti Saarela, projektitutkija, MicroENTRE-

Comments are closed.