• Suomi
  • English

Digimarkkinoinnin työkalut mikroyrityksissä

Digitalisaatio ja sen eri variaatiot ovat positiivisesti sidoksissa pienten organisaatioiden kasvuun, suoritukseen ja kilpailukykyyn. Internetin käyttö voi hyödyttää pieniä ja keskisuuria yrityksiä vähentämällä kustannuksia ja helpottamalla sisäistä sekä ulkoista viestintää [1]. Digitaalinen markkinointi tuokin mahdollisuuden kehittää menestyksekkäitä liiketoimia tavoilla, joita ei ennen ole ollut pienten yritysten saatavilla [2].

Tutkielma digitaalisesta markkinoinnista mikroyrityksissä

MicroENTRE:n toimeksiannosta markkinoinnin opiskelija Tuulia Nikunen tutki kandidaatintutkielmassaan uusien digitaalisten työkalujen käyttöä ja työkalujen hyödyntämismahdollisuuksia mikroyritysten markkinoinnissa. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka työllistää alle kymmenen henkilöä, ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä kahta miljoonaa euroa [3]. Tutkielmassa tarkasteltiin digitaalisia työkaluja asiakassuhteisiin keskittyvien osa˗alueiden avulla. Osa˗alueita olivat asiakkaiden houkutteleminen, asiakkaiden mielenkiinnon herättäminen sekä osallistaminen, asiakkaiden säilyttäminen, asiakkaiden mieltymyksien oppiminen sekä viimeisenä asiakkaisiin samaistuminen [4]. Tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä uusista digitaalisista työkaluista sekä niiden käytöstä ja hyödyntämismahdollisuuksista mikroyritysten näkökulmasta. Tutkielman teoriaosuudessa käsitellyt digitaaliset työkalut olivat verkkosivut, sisältömarkkinointi, hakukonemarkkinointi, sosiaalinen media, sähköposti, verkkokauppa sekä mobiilimarkkinointi. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelun avulla, jossa hyödynnettiin puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavana oli mikroyrityksille palveluita tarjoava digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayritys.

Empiiristen tulosten ja teorian pohjalta muodostettiin viitekehys, jossa esitetään uudet digitaaliset työkalut mikroyritysten näkökulmasta asiakassuhteiden rakentamiseen liittyvien osa˗alueiden avulla:

Digitaaliset työkalut asiakassuhteiden rakentamisessa. Klikkaa kuva isommaksi!

Digitaaliset työkalut asiakassuhteiden rakentamisessa. Klikkaa kuva isommaksi!

 

Mikroyritykset houkuttelevat asiakkaita digimarkkinoinnilla

Tuloksista ilmeni, että mikroyritykset panostavat suhteellisen laajasti asiakkaiden houkuttelemiseen. Teoriaosuudessa Facebook, hakukonemarkkinointi ja sähköposti tunnistettiin potentiaalisiksi työkaluiksi osa-alueen kehittämisessä, kun taas empiirisistä tuloksista käy selville, että mikroyritykset hyödyntävät Facebookia, hakukonemarkkinointia sekä analytiikkatyökaluja osa-alueen tehostamisessa. Asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseen sekä osallistamiseen liittyen yhteisinä työkaluina teoriaosuudesta sekä empiirisistä tuloksista nousivat esille blogi, sisältömarkkinointi sekä verkkosivut - haastateltavan mukaan verkkokauppa tuo esille mikroyrityksien resurssiongelmat. Empiirisistä tuloksista ilmeni, että mikroyritykset hyödyntävät lisäksi videoita sekä hakukoneoptimointia ja sähköpostia osa-alueen kehittämisessä. Mikroyritykset ymmärtävät osa-alueen tärkeyden sekä panostavat siihen.

Digityökaluilla lisää tietoa asiakkaan mieltymyksistä

Asiakkaiden säilyttämisessä blogi, Facebook, sisältömarkkinointi, sähköposti sekä verkkosivut olivat mikroyrityksille tunnistettuja potentiaalisia työkaluja sekä yrityksissä hyödynnettyjä digitaalisia työkaluja. Empiiristen tulosten mukaan mikroyritykset hyödyntävät lisäksi intranetiä - intranetin avulla yrityksillä on mahdollisuus kohdata paremmin asiakkaiden tiedon tarpeet ja edistää tiedon vaihtoa asiakkaiden kanssa. Mikroyritykset panostavat asiakkaiden säilyttämiseen vaihtelevasti, sillä tulosten mukaan pitkään toiminnassa olleet mikroyritykset panostavat osa-alueeseen enemmän ja ymmärtävät sen tärkeyden verrattuna nuoriin mikroyrityksiin.

Asiakkaiden mieltymyksien oppimisessa hyödynnetään määrällisesti vähemmän digitaalisia työkaluja verrattuna muihin osa-alueisiin. Tuloksista selvisi, että verkkosivuilla hyödynnettävät analytiikkatyökalut ovat nykyään suuressa roolissa osa-alueen kehittämisessä - empiirisistä tuloksista nousi esille, että asiakkaista pyritään saamaan koko ajan enemmän tietoa asiakkailta huomaamatta. Asiakkaisiin samaistumisessa mikroyritykset käyttävät sähköpostin lisäksi intranetia. Tuloksista ilmeni, että mikroyritykset panostavat suhteellisen vähän asiakkaisiin samaistumiseen.

Yritysjohdon digimarkkinoinnin tuntemus avainasemassa

Tutkimuksessa digitaalisia työkaluja sitovana kanavana nousi esille mobiilimarkkinoinnin tärkeys. Mobiilimarkkinointi on mikroyritykselle tärkeä markkinoinnin osa-alue ja kanavan tulisi olla markkinointistrategian keskiössä - mobiilimarkkinointi vahvistaa muita työkaluja parantaen liiketoiminnan tulosta. Korkealaatuiset mobiilisivustot ovat tärkeitä käyttäjille ja yritysten tulisi painottaa verkkosivujen sisällön jakamista mobiiliversiolla [5].

Mikroyritysten omistaja-johtajien henkinen pääoma ja sen tärkeys nousivat vahvasti esille kandidaatintutkielmassa. Mikroyritysten digitaalisessa markkinoinnissa korostuu omistaja-johtajien henkinen pääoma, sillä ratkaiseva tekijä digitaalisten työkalujen käytössä vaikuttaa olevan markkinointijohtajan tietämys digitaalisten kanavien vaihtoehdoista [6]. Tuloksista käy ilmi, että yrittäjän henkilökohtaiset piirteet vaikuttavat siihen, miten yritys tulee hyödyntämään digitaalisia työkaluja, ja pääseekö mikroyritys markkinointipalveluja tarjoavien yritysten kanssa yhteistyöhön. Peilaten suurempiin yrityksiin, mikroyrityksillä digitaalinen markkinointi ei ole yhtä pitkäjänteistä ja suunniteltua sekä mikroyritykset ulkoistavat markkinointia vähemmän muille yrityksille.

Digimarkkinoinnissakin keskityttävä ydinliiketoimintaan

Tutkielman liikkeenjohdollisissa johtopäätöksissä keskityttiin siihen, että mikroyritysten tulisi pohtia, mitä asiakassuhteiden rakentamiseen liittyviä osa-alueita mikroyritykset haluavat kehittää. Digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen liittyy laajasti myös kysymys, mihin mikroyritysten liiketoiminta keskittyy ja yritysten täytyy huomioida näkökulma digitaalista markkinointia suunniteltaessa.

Yksi tärkeimmistä digitaalisista työkaluista mikroyrityksille ovat verkkosivut, sillä mikroyrityksillä ei yleensä ole erillistä myyntiosastoa. Myös verkkosivuihin liittyvä ja koko ajan tärkeämpänä esiintyvä sisältömarkkinointi on kustannustehokasta, joten yritysten tulisi painottaa työkalua markkinoinnissa. Osa-alueista mikroyritysten tulisi jatkossa panostaa enemmän asiakkaisiin samaistumiseen, sillä tutkielman tuloksista päätellen se on tärkeä, mutta taka-alalle jäävä osa-alue. Mikroyritykset panostavatkin yleensä enemmän asiakkaiden hankkimiseen, eivätkä keskity tarpeeksi asiakkaiden sitouttamiseen sekä säilyttämiseen.

 

-Tuulia Nikunen, kauppatieteiden opiskelija, Oulun yliopisto- 

  1. Taiminen, H. M. & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development 22(4), 633-651.
  2. Eid, R. & El-Gohary, H. (2013). The impact of E-marketing use on small business enterprises' marketing success. Service Industries Journal 33(1), 31-50.
  3. Euroopan komissio. (2003). Commission recommendation of 6 may 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises. Official Journal of the European Union, (124), 36-41.
  4. Kierzkowski, A., McQuade, S., Waitman, R. & Zeisser, M. (1996). Marketing to the digital consumer. McKinsey Quarterly (2), 180-183.
  5. Watson, C., McCarthy, J. & Rowley, J. (2013). Consumer attitudes towards mobile marketing in the smart phone era. International Journal of Information Management 33(5), 840-849.
  6. Taiminen, H. M. & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development 22(4), 633-651.

Comments are closed.