• Suomi
  • English

COVID-19 kriisin vaikutukset Pohjois-Suomen pienyrityksiin

Henri Haarakangas tutki Pro Gradu tutkimuksessa pohjoissuomalaisten yritysten selviytymistä COVID-19 kriisistä yhteistyössä Mikroyrittäjyyskeskus MicorENTREn® kanssa. Kriisin vaikutuksia pk-yrityksiin on tukittu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa.

Aikaisemmissa tutkimuksissa ilmiötä on selvitetty analysoimalla pienten yritysten lisäksi keskisuuria. Tässä tutkimuksessa pureuduttiin pienyritysten näkökulmaan. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa pien- ja mikroyritysten yhtäläisyyksistä sekä eroavaisuuksista aikaisempiin pk-yrityksistä tehtyihin tutkimuksiin. Aihetta lähestyttiin tutkimalla pohjoissuomalaisten pienyritysten yrityskohtaisia piirteitä ja toimintatapojen vaikutuksia COVID-19 ‒pandemian aikana suhteessa yrityksen liikevaihdon kanssa. Tutkimusaineisto kattaa 84 pohjoissuomalaista pienyritystä ja aineisto analysointiin käyttäen regressioanalyysiä. Tutkimusajajakso kattaa vuoden 2020 ja vertaa vuoden 2020 yritysten liikevaihtoja vuoden 2019 liikevaihtoon.

Vuonna 2019 Suomessa oli 292 377 yritystä pois lukien maa-, metsä- ja kalatalouden yritykset. Nämä yritykset työllistivät 1 478 000 ihmistä. Kaikista yrityksistä 93 % (270 000) oli mikroyrityksiä (työllistivät alle 10 henkilöä). Pienyrityksiä yrityskannassa vuonna 2019 oli 16 000. Vuosina 2001‒2019 pienet ja keskisuuret yritykset loivat yli 160 646 työpaikkaa. Näistä työpaikoista 81 095 syntyi yrityksiin, jotka työllistävät alle 50 henkilöä. Yli puolet (57,5 %) 445 miljardin liikevaihdosta syntyy pk-yrityksissä sekä niiden osuus bruttokansantuotteesta on runsaat 40 %. Pienet yritykset muodostivat vuonna 2019 5,7 %, keskisuuret 1,1 % ja suuret yritykset 0,2 % kaikista Suomen yrityksistä. Kaikista yrityksistä 68 % on yksinyrittäjiä. On siis selvää, että mikro- ja pienyritysten merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri.

Mitkä yrityskohtaiset tekijät ja toimenpiteet ovat korreloineet pienyritysten liikevaihdon muutoksen kanssa COVID-19 ‒pandemian aikana?

Tutkimuksessa käytettiin 19:sta selittävää muuttujaa, jotka oli jaettu neljään kategoriaan. Neljällä selittävällä muuttujalla havaittiin olevan tilastollisesti melkein merkitsevä, merkitsevä tai erittäin merkitsevä yhteys yrityksen liikevaihdon muutokseen. Tutkimuksessa yrittäjäkokemuksella havaittiin olevan matala yhteys yrityksen liikevaihdon muutokseen. Digitaalisen teknologian hyödyntämisellä yrityksen toiminnan kehittämiseen COVID-19 ‒pandemian aikana käyttäen yhteistyökumppania/yhteistyökumppaneita havaittiin olevan negatiivinen yhteys liikevaihdon muutokseen. Osassa yrityksistä COVID-19 ‒pandemian havaittiin parantaneen tuotteen/palvelun sopivuutta markkinoille ja tällä olevan positiivinen yhteys yrityksen liikevaihdon muutoksen kanssa. Tutkimuksessa havaittiin myös negatiivinen korrelaatio liikevaihdon muutoksen ja liiketoimintakumppanien menettämisellä COVID-19 ‒pandemian aikana.

Yrityksen säästäminen yhteydestä liikevaihtoon ei saatu tilastollisesti merkittävää näyttöä. Yritysten vastaukset liittyen heidän valmistautumiseensa musta joutsen ilmiötä varten muodostivat keskiarvon 4,135 asteikolla 1–7, joten keskiarvoltaan yritykset kokivat enemmän olleensa valmistautuneita kuin eivät olisi olleet valmistautuneita. Yritykset olivat laittaneet tilikausittain säästöön viimeisen viiden vuoden aikana keskiarvolta 15,52 % kassasta. Vastaajien säästöjen suhde taseen loppusummaan vuonna 2019 oli 28,91 %.

Tutkimustulokset antavat tarkentavaa tietoa yrityksen tuotteen/palvelun markkinasopivuuden yhteydestä yrityksen liikevaihtoon, liiketoimintakumppanien menettämisen yhteydestä liikevaihtoon sekä digitaalisen teknologian hyödyntämisen yhteydestä yrityksen liikevaihtoon COVID-19 ‒pandemian aikana. Tulevaisuuden tutkimuksessa olisi hyödyllistä selvittää tarkemmin, miksi digitaalisen teknologian käytön ulkoistamisella ei mahdollisesti ole positiivista yhteyttä yrityksen liikevaihdon muutoksen kanssa.

Linkki tutkimukseen

Lisätietoja
KTM Henri Haarakangas
Oulu yliopiston Kauppakorkeakoulu
henri.haarakangas@hotmail.com

Comments are closed.