• Suomi
  • English

Recent Posts by Jouni Hintikka

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys yrittäjyyskasvatuksessa

Toimintaympäristön nopea murros sekä yrittäjyyden merkityksen kasvu haastavat koulutusorganisaatioiden ajattelu- ja toimintamalleja. Tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämisen tarve on suuri – nopean murroksen keskellä olennaisen tunnistaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Parhaimmillaan ymmärrys rakentuu eri toimijoiden laajana vuoropuheluna ja yhteistyönä. Yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö tarjoaa tähän oivallisen mahdollisuuden. Työelämän murroksen myötä yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen merkitys on voimakkaassa…
Lue lisää

Elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöllä potkua uuden osaamisen lukioihin

Uuden osaamisen lukio -hankkeen kehittäjäopettajat sekä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän edustajat kokoontuivat yhteiseen workshop-päivään 14.4.2021. Koronatilanteesta johtuen kokoontuminen toteutettiin Zoom-etäyhteyden välityksellä (blogitekstin kuvituksessa käytetyt kuvat ovat kehittäjäopettajien työskentelystä ajalta ennen koronarajoituksia). Uuden osaamisen lukio -hanke kokoaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan lukiot sekä elinkeinoelämä- ja korkeakoulutoimijat yhteisen tekemisen ja kehittämisen äärelle. Hankkeen taustalla on lukiolain uudistus sekä lukioiden opetussuunnitelmien…
Lue lisää

MindBusiness-opintokokonaisuudella myönteistä vaikuttavuutta korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämäiseen minäpystyvyyteen

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen pedagoginen viitekehys, jonka pohjalta pilotoitiin 15 op:n MindBusiness-opintokokonaisuus vuoden 2018 aikana. Kehittämistyön mahdollisti yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu ESR-rahoitteinen MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja -toimijuuden edistäminen -hanke. Opintokokonaisuuden aikana kerättiin tutkimusaineistoa, jolla selvitettiin opintokokonaisuuden vaikutuksia mm. opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin ja minäpystyvyyteen. Tutkimuksen tulosten perusteella MindBusiness-opintokokonaisuudella…
Lue lisää

Yrittäjyyskasvatus kestävän kehityksen edistäjänä

Nuorten yrittäjyyteen liittyvät käsitykset sekä innostus yrittäjyyteen ovat voimakkaassa, myönteisessä murroksessa. Yhä useampi nuorista kokee yrittäjyyden kiinnostavana työllistymisen vaihtoehtona (mm. Nuorisobarometri 2019). Samalla asiat, joita nuoret tavoittelevat yrittäjyydeltä, poikkeavat aiempien sukupolvien tavoitteista. Taloudellisen menestyksen sekä nopean kasvun ja kansainvälistymisen rinnalle nuorten asenteissa yhä voimakkaammin nousevat toiveet toteuttaa yrittäjyyden kautta itseään ja unelmiaan, mielenkiinto yrittää yhdessä…
Lue lisää

SoloENTRE-hankkeessa havainnoitua – Vuoden 2019 nuorisobarometri: Hyvää työtä!

Nuorten into, luottamus ja usko tulevaisuuteen pysäyttävät ja haastavat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREssä selvitetään parhaillaan yrittävän kulttuurin ja yrittäjyyden ilmapiirin edistämistä osana SoloENTRE-hanketta. Hankkeessa on kerätty laaja nuorten ja opetushenkilöstön yrittäjyysasenteita kartoittava kyselytutkimusaineisto, jonka alustavat tulokset tukevat tuoreimman nuorisobarometrin keskeisiä löydöksiä. Vuoden 2019 nuorisobarometri julkaistiin 20.4.2020. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee barometrin yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston…
Lue lisää

Jouni Hintikka projektitutkijaksi MicroENTREEN

Jouni Hintikka on aloittanut Kerttu Saalasti Instituutin MicroENTREn projektitutkijana 15.3.2019. Hintikan tutkimuskohteet liittyvät yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen sekä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategian jalkauttamiseen. Opettajatausta sekä kokemus opetuksen kehittämis- ja täydennyskoulutushankkeista luovat vahvan pohjan yrittäjyyskasvatuksen sekä tätä kautta yritysten tulevaisuuden toimintaedellytysten kehittämiselle. ”Yrittäjyyskasvatuksella on suuri merkitys tulevaisuuden työelämä- ja yrittäjyystaitojen ylläpitämisessä ja kehittämisessä”, Hintikka toteaa. ”Sujuva yhteistyö yritysten ja…
Lue lisää

Recent Comments by Jouni Hintikka